Algemene voorwaarden

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de huis-/parkregels.

Algemene huurvoorwaarden:

Vakantiewoning(en) van H&L Holiday Homes

Contactadres: Verbindingsweg 5, 9525 TH Drouwenerveen

Versie: April 2024

Toepassing:

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen van H&L Holiday Homes.

In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.

Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mee te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, tenzij anders besproken.

Artikel 2 - Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;

U dient van het totale factuurbedrag minimaal 25% te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Het resterende factuurbedrag dient u maximaal 4 weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

Indien uw reservering ligt binnen 4 weken voor de aankomstdatum, moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag aan ons overmaken.

dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL95 ABNA 0872 5857 27 t.n.v. H. Kok CJ, onder vermelding van het factuurnummer. Het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel, bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 - Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.

Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfsperiode wilt wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfsperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 4. Onder andere verblijfsperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsperiode.

Artikel 4 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Bij annulering vanaf vijf dagen tot op de dag van aankomst wordt 100% van de huursom teruggestort, mits het verblijf korter duurt dan 28 dagen. Hierna is de volledige rekening voor de huurder.

Indien het verblijf langer is dan 28 dagen, wordt 100% van de huursom teruggestort bij annulering 30 dagen of langer vóór het verblijf. Hierna is de volledige rekening voor de huurder.

In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 5 – Ontvangst sleutel

De sleutel is te verkrijgen door een code van het sleutelkastje naast de voordeur. Informatie hierover staat in de informatiebrief die u ontvangt. De huurder is niet gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning, wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Ter controle vragen wij de huurder zich te legitimeren voordat een andere sleutel wordt overhandigd.

Artikel 6 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfsregels:

Inchecken kan tussen 15:00 en 21:00 op de gereserveerde dag van aankomst.

Uitchecken kan vóór 10:00 op uiterlijk de gereserveerde uitcheckdatum.

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen

De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het erf mag wel gerookt worden.

Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

De huursom bedraagt de kosten voor de overeengekomen verblijfsduur met daarbovenop 60 euro aan schoonmaakkosten. Beddengoed en handdoeken zitten bij de prijs inbegrepen.

Barbecueën met de evt. aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden). Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Feestjes zijn verboden(natuur- en stiltegebied) Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden. Tevens zal de huurder het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

Huurder mag de vakantiewoning niet aan derden in gebruik afstaan

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisie apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de kwetsbare natuurterreinen ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf van verhuurder -- geluidsapparatuur buiten niet hoorbaar is op meer dan 20 meter afstand van de woning -- Bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting

Overige huisregels vindt u in de infomap van de vakantiewoning.

U dient zich tevens aan de parkregels te voldoen, te vinden in de infomap in de vakantiewoning.

Artikel 7 - Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeel stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid/klachten/schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert dit direct aan ons te melden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en/of de TV door bouwwerkzaamheden.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 9 - Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

Na het eindigen van de verblijfsperiode dient de huurder bij het vertrek:

Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten

Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst (draait de vaatwasser nog, meldt dit dan aan ons);

Bedden dienen afgehaald te worden en de dekbedovertrekken en linnengoed moeten in de wasmand gelegd worden;

De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;

Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer. Met uitzondering van houdbare producten;

Vuilnisbakken te hebben geleegd en de zakken in de afvalcontainer te hebben gedeponeerd. Glas dient u mee naar huis te nemen.

Eventuele breuk en/of schade te melden aan ons.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels, alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.